Handelsbetingelser

Dansk Kassesystem A/S
Elholm 2
DK-6200  Sønderborg
Danmark

Telefon: +45 7212 3340
CVR-nr.: 32331246
Etableringsår: 2013
Email: mail (a) danskkassesystem.dk

Har du brug for hjælp, bedes du venligst kontakte vores Kunderservice.

 

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

Generelt
Med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne finder nedenstående betingelser anvendelse.
Der tages forbehold for trykfejl, pris og kursændringer samt ændringer i produkternes specifikationer.

Tilbud, annoncer m.v.
Alle oplysninger vedrørende data, tilbud og brochurer er omtrentlige og kun bindende for sælger såfremt skriftlig aftale foreligger. Sælger er kun bundet af tilbud i 14 dage.

Pris
Anførte priser er dagspriser og kan reguleres, såfremt der sker ændringer i afgifter, samt for leverancer fra udlandet i valutaforhold mv. Alle priser angives eks. statsafgifter, eks. emballage, eks. ekspeditionsgebyr, ab sælgers plads.

Betaling
Enhver betaling er netto kontant med mindre andet udtrykkeligt aftales.
Erlægges betaling ikke i rette tid, beregnes rente med Nationalbankens diskonto plus 5 % p.a. af den del af købesummen som ikke er betalt. Køber har ikke ret til at tilbageholde betalinger eller foretage modregning. For løbende ydelser, eksempelvis Service Drift og Hosting aftaler, er sælger ved manglende betaling 10 bankdage efter forfaldsdato og efter forudgående skriftligt påkrav herom berettiget til at afbryde de løbende ydelser uden yderligere varsel. Eventuelle følger heraf, direkte eller indirekte tab herunder driftstab og tabt arbejdsfortjeneste, er sælger uvedkommende.

Levering
Sælger vil, såfremt man er bekendt med, at der vil indtræde væsentlig forsinkelse, så vidt muligt underrette køber herom, men sælger kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelsen. Det kan forekomme, at komponenter fra leverandører er forsinkede, hvorfor sælgers leveringstid er en ”cirka leveringstid”.

Forsendelse
Uden forudgående instruks vælges transportmiddel og vej efter sælgers bedste skøn.

Returnering
Returnerin
g af varer kan kun ske ved fejl og mangler samt efter forudgående aftale, med reference til tildelt returnummer/fakturanummer. Ved kreditering fradrages påløbne omkostninger, minimum 10 %.

Sælger yder 8 dages returret fra fakturadato, dog er sælger berettiget til at beregne sig et gebyr på 10 % af fakturabeløbet ved returnering samt ved ændring og annullering. Annullering eller reduktion af ordre kan kun ske med sælgers godkendelse. Det er en betingelse, at varer returneres i original emballage.

Annullering
Returnering af varer kan kun ske ved fejl og mangler samt efter forudgående aftale, med reference til tildelt returnummer/fakturanummer. Ved kreditering fradrages påløbne omkostninger, minimum 10 %.
Sælger yder 8 dages returret fra fakturadato, dog er sælger berettiget til at beregne sig et gebyr på 10 % af fakturabeløbet ved returnering samt ved ændring og annullering. Annullering eller reduktion af ordre kan kun ske med sælgers godkendelse. Det er en betingelse, at varer returneres i original emballage.
Annullering af ordre på specielt udmålte og selekterede varer accepteres ikke.

Annullering af ordrer accepteres kun undtagelsesvis efter aftale og da kun mod debitering af annulleringsgebyr. Indtil 2 måneder r levering udgør gebyret 10% af købesummen, indtil 14 dage før levering 25% og indtil levering 50%. Annullering af ordrer, der er placeret hos sælgers leverandør, er endvidere betinget af leverandørens accept.

Software tages ikke retur.

Installation/ibrugtagning
Ønsker køber vejledning i betjening af udstyr og programmel kan der træffes aftale om konsulentbistand, der betales som regningsarbejde.

Reklamationer
Køber skal straks ved modtagelsen, og inden leverancen tages i brug eller bearbejdes, gennemgå det leverede med henblik på at sikre sig, at der ikke er mangler.
Reklamationer over mangler, der er eller burde være konstateret ved en sådan undersøgelse, skal fremsættes straks og senest 8 dage efter levering. Fremsættes reklamationen ikke indenfor den anførte frist, fortaber køber sin ret til at gøre misligholdelsesbeføjelse.

Reklamationsret
For direkte eller indirekte tab herunder driftstab og tabt arbejdsfortjeneste der påføres køberen på grund af materiale og fabrikationsfejl, hardware og softwarefejl, samt for beskadigelse/tab af data og/eller programmer påtager sælger sig ingen erstatningspligt. Herunder krav som følge af virus/hackerangreb, uanset omfanget eller arten heraf, uanset hvorledes angrebet er overført eller viderebragt eller som aftalens ydelser skulle have forhindret. Virus/hackerangreb defineres som ondskabsfuld software eller andre programmer, data eller koder (inklusiv men ikke begrænset til “orme”, “logic bombs eller “trojanske heste”) der kan sprede sig selv eller kan blive produceret ved hjælp af data medier eller netværk af en hver art inklusiv Internettet, og som indeholder eller kan udlæse destruktive eller fejlproducerende funktioner.
For levering yder sælger samme reklamationsret, som sælgers leverandør og sælger yder ikke herudover nogen form for reklamationsret, medmindre der er indgået en skriftlig aftale om udvidet reklamationsret.

Ejendomsret
Det solgte (incl. tilbehør) er solgt med ejendomsforbehold og er sælgers ejendom, indtil køber har betalt hele købesummen med tillæg af renter og omkostninger samt eventuelle udgifter vedrørende det solgte, som måtte være afholdt af sælger på købers vegne.

Leveringstid og force majeure
Enhver ordre modtages under forbehold af force majeure, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, svigtende forsyninger af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af sælger eller sælgers leverandørers produktionsapparat, svigtende transportmuligheder, import/eksportforbud eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser sælger eller sælgers leverandørers muligheder for at levere. Sælger har i tilfælde af force majeure valget imellem at hæve handlen eller en del af denne, eller at levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal levering er bortfaldet. Sælger er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos køberen som følge af manglende levering.

 

Værneting og lovvalg
Dansk ret finder anvendelse ved eventuelle tvister, og enhver retssag vil efter sælgers valg kunne anlægges ved Retten i Sønderborg/Vestre Landsret. Voldgift kan aftales